Tam tử thang

Thành phần: 1. Tô tử: 12 gam  2. Bạch giới tử: 8 gam  3. Lai phục tử: 12 gam  Cách dùng: Mỗi ngày 1 thang, sắc nước chia 2 lần uống.   Tác dụng: Hạ khí giáng nghịch, hóa đàm bình …

Xem chi tiết

Bình khái hợp tễ

Thành phần: 1. Bán hạ 12 gam  2. Trần bì 8 gam  3. Hậu phác 8 gam  4. Thương truật 12 gam Cách dùng:  Ngày 1 thang sắc nước chia làm 2 lần uống, có thể chế thành xi rô …

Xem chi tiết

Phế lao nghiệm phương

Thành phần: 1. Đan sâm: 12 gam  2. Hoàng cầm: 12 gam  3. Bách bộ: 24 gam  Cách dùng: Mỗi ngày 1 thang, sắc nước chia 2 lần uống.  Tác dụng: Thanh phế, hoạt huyết, kháng lao.  Giải thích bài …

Xem chi tiết

Ôn đảm thang

Thành phần: 1. Chế bán hạ: 8-12 gam  2. Trần bì: 8-12 gam  3. Phục linh: 12-16 gam  4. Cam thảo: 4 gam  5. Chỉ thực: 8-12 gam  6. Trúc nhự: 8 gam  7. Táo: 5 quả Cách dùng: Ngày …

Xem chi tiết

Đạo đàm thang

Thành phần: 1. Chế bán hạ: 8-12 gam  2. Trần bì: 8-12 gam  3. Phục linh: 12-16 gam  4. Cam thảo: 4 gam  5. Chỉ thực: 8-12 gam  6. Chế nam tinh: 4-8 gam  Cách dùng: Ngày 1 lần sắc …

Xem chi tiết

Tiểu hãm hung thang

Thành phần: 1. Hoàng liên: 2-4 gam  2. Khương bán hạ: 8-12 gam  3. Toàn qua lâu: 12-32 gam Cách dùng: Ngày sắc 1 thang, chia 2 lần uống. Tác dụng:  Thanh nhiệt, hóa đàm, khoan hung, tán kết.  Giải …

Xem chi tiết

Nhị trần thang

Thành phần: 1. Bán hạ: 8-12 gam  2. Trần bì: 8-12 gam  3. Phục linh: 12 gam  4. Cam thảo: 4 gam  Cách dùng:  Nguyên phương có Sinh khương, Ô mai, trên lâm sàng phần nhiều không dùng. Mỗi ngày …

Xem chi tiết