Giao ngải thang

Thành phần: 1. Xuyên khung: 4-6 gam  2. A giao: 12 gam  3. Chích thảo: 4-6 gam  4. Sao ngải diệp: 2-4 gam  5. Đương quy: 12 gam  6. Bạch thược: 12 gam  7. Sinh địa: 16-40 gam (hay Thục …

Xem chi tiết

Tam cao thang

Thành phần: 1. Ma hoàng: 4-12 gam  2. Hạnh nhân: 12 gam  3. Sinh thảo: 4 gam Cách dùng: Ngày 1 thang sắc nước chia 2 lần uống.  Tác dụng:  Tuyên phế, bình suyễn, chỉ khái.   Giải thích bài thuốc: …

Xem chi tiết

Hoàng thổ thang

Thành phần Chích thảo: 6 – 8 gam Thục địa khô: 12 – 20gam  Bạch truật: 12gam Bào phụ tử: 4 – 12gam A giao: 12gam Hoàng cầm: 12gam Đất lòng bếp: 40gam Cách dùng:  Ngày 1 thang sắc với …

Xem chi tiết

Bài thuốc Hòe hoa tán

Thành phần: 1. Sao hòe hoa: 12 gam  2. Sao trắc bá: 12 gam  3. Kinh giới sao đen: 12 gam  4. Chỉ xác sao: 12 gam   Cách dùng: Nguyên là thuốc bột, có thể dùng thang sắc nước chia …

Xem chi tiết

Thập khôi hoàn

Thành phần: 1. Đại kế thảo khôi: 320 gam  2. Trần tông khôi: 320 gam  3. Đại hoàng khôi: 320 gam  4. Đan bì khôi: 320 gam  5. Hà diệp khôi: 320 gam  6. Tiểu kế thảo khôi: 320 gam  …

Xem chi tiết

Bài thuốc Tứ sinh hoàn

Thành phần: 1. Tiên hà diệp (lá sen tươi): 320 gam  2. Tiên ngải diệp: 12 gam  3. Tiên trắc bá: 40 gam  4. Tiên sinh địa: 340 gam Cách dùng: Nguyên là thuốc hoàn. Hiện nay hay dùng tươi, …

Xem chi tiết